Sunday, March 24, 2013

Almost easter...

Since it's Easter next week, I decided to try out my new bundt cake tin :).
Aangezien het bijna pasen is, besloot ik dat het tijd werd om mijn nieuwe tulband vorm uit te proberen :).
 

There was batter left, so I made some more ;). 
En omdat er beslag over was:


I think it went very well, so I'm definitely making one next week and I also hope to make some cupcakes as well.
Ik vind ze goed gelukt en zeker de eerste ga ik volgende week opnieuw maken. Daarnaast wil ik wat cupcakes maken, maar die zie je volgende week ;).

Then the Easter branches. I decided to hold back a little compared to last year ;). And see my handmade white eggs with the flowers? Proud of them! ;)
En natuurlijk ook dit jaar weer paastakken. Wel wat rustiger dan vorig jaar, maar zo komen m'n handgemaakte eitjes wel beter uit ;).
My crocheted Easter bunny is going well. She already has a belly, two ears one paw and part of a head :). Don't know whether she will be born before Easter (I need safety eyes in a different size than the one I have) but hey next year it's also Easter.
Ook mijn gehaakte haasje gaat goed. Ze heeft a een lijfje, twee oortjes een pootje en een deel van een hoofdje :). Ik weet niet of ik haar voor de paas af krijg (ik heb een maat oogje nodig dat ik niet heb) maar ach, volgend jaar is het weer pasen.
Then I really wanted to share this picture with you all, the breakfast my brother made yesterday. Doesn't it feel Easter-ish to you?
En dan deze foto, het ontbijt van mijn broertje. Paasachtig toch!
And the final picture of this post, the tulips my mum bought. Ultimate spring feeling (see the pink bunny?).
En tot slot de tulpen die mijn moeder gister kocht. Eindelijk lente (zie de paashaas)! 

Enjoy your week and I look forward to see more Easter ideas from you all!
Fijne week en ik zie graag meer leuke paasdingen op de blogs verschijnen!


With love,
Bambi

Ps. I'm joining the link party by Rosie again! Have a look overthere ;). (I love her post about the tulip wreath!)
Ps. Ik doe weer mee met de linkparty van Rosie! Neem vooral een kijkje bij haar tulpenkrans, die is super!

Wednesday, March 20, 2013

Shopping for craft supplies...results part 2

And the other result of my shopping spree:
En het andere resultaat van mijn shopsessie:

I bought new potting soil and seeded some beans and Lathyrus :). It's still not visible but I hope it will be soon. I want spring!! ;)
Ik heb nieuwe aarde gehaald en boontjes en Lathyrus gezaaid :). Ze zijn nog niet opgekomen, maar ik hoop dat dat snel komt. Ik ben toe aan lente!! ;)

Also my other seedlings are growing very well! The Geraniums and the bell peppers are already recognizable and the Impatience started growing also. The spring onions became too large so they moved to a new pot.
Mijn andere plantjes gaan goed! De Geraniums en de paprika's zijn al herkenbaar en de Vlijtige Liesjes beginnen ook te groeien. De lenteuitjes heb ik verpot want die werden te groot voor het kasje ;).
Also a couple of weeks I bought a Primula, but it didn't seem to enjoy living with me. Well it's better now and I love the flowers!
Een paar weken geleden heb ik ook een Primula gekocht, maar die had het niet zo naar z'n zin. Gelukkig gaat het nu al beter en de bloemen zijn prachtig!

With love,
Bambi

Monday, March 18, 2013

Shopping for craft supplies...results part 1

And here the result of what I made with the clay:
Hier het resultaat van wat ik met de klei gedaan heb:

I'm not completely satisfied with the result yet, since the shape of the eggs is not smooth enough. I think I'm going to try it again later on with less synthetic clay and a cookie cutter. But for now a little tutorial:
Ik ben nog niet helemaal tevreden aangezien de vorm van het ei niet echt mooi is. Ik wil het nog eens proberen met minder synthetische klei en een koekvormpje. Maar voor nu alvast een kleine tutorial: 
First make an egg shape out of the clay. Then cut out flower petals, I did this with a straw (you know, the ones you use for lemonade) which I crushed a little on one side.
Snijd of steek een eivorm uit de klei. Steek dan bloemblaadjes uit de klei, ik heb dit met een rietje gedaan dat ik aan één kant een beetje plat gedrukt had.
Get your egg out of the clay, make a hole (pretty largee if your ribbons are broad) for a ribbon and try to get the petals out. This might be difficult, I tried it from the back to the front and that did work better.
Haal de eivorm uit de klei, maak een gaatje (groot gat als je brede lintjes hebt) voor een lintje en probeer de blaadjes eruit te halen. Dit vond ik best lastig en heb ik vanaf de achterkant naar voren gedaan.
When you got them out you can smoothen the cutting corners with a toothpick.
Als ze eruit zijn kan je de randjes glad maken met een cocktailprikkertje.
I used bugdet clay and it shows since it was impossible to get nice smooth edges, so it's worth the effort to look for good clay!
The ones with a lace print were simply made by placing a doiley on the clay and using a rolling pin to make a print. 
Ik heb klei van de Action gebruikt en die is niet heel prettig, het was onmogelijk om gladde randjes te krijgen en dat is toch wel zonde.
De eitjes met een kant print zijn heel simpel gemaakt door een gehaakt kleedje op de klei te leggen en met een deegroller in de klei te drukken.
Hope you enjoyed the tutorial!
Ik hoop dat jullie de tutorial leuk vonden!
With love,
Bambi 

Saturday, March 16, 2013

Shopping for craft supplies

Last week I decided to shop for some craft essentials :). I bought clay, straws, wool and potting soil (and a multomap for my study, love the spring feeling of it).
Afgelopen week heb ik wat knutsel inkopen gedaan :). Ik heb klei, rietjes, wol en aarde gekocht (en een multomap voor mn studie, lekker vrolijk toch?)
In the following days I will show you what I'm making with it but for now a sneek preview ;).
Ik zal in de komende dagen laten zien wat ik er mee gedaan heb, maar hier alvast een voorproefje :).
I'm making an easter bunny, with a free pattern found here. Don't know whether I will finish it before easter, but it is fun to do :).
Ik ben een paashaasje aan het haken, naar dit patroon (alleen in t Engels). Weet niet of ik m af krijg voor de paas, maar het is in ieder geval leuk om te doen :).

Enjoy your weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi

Ps. I'm Joining a link party at Life by Rosie,go check it out to see more fun blogs!
Ps. Ik doe mee aan een link uitwisseling op Life by Rosie, kijk daar voor meer leuke blogs!

Thursday, March 14, 2013

Plants!!

And it is time again to sew some seeds. I started a counple of weeks ago with peppers, basil, thyme, tomato, Geranium, Impatiens and lettuce. Not everything came up however, but maybe it is too soon to tell... I also planted some spring onions which were left overs from the kitchen.
En het is weer tijd om zaadjes te zaaien. Ik ben een paar weken geleden al begonnen met paprika, basilicum, tijm, tomaat, Geranium, Vlijtig Liesje en sla. Niet alles is opgekomen, maar misschien is het nog te vroeg om iets te zeggen... Ik heb ook wat lente uitjes geplant die over waren van het koken.
{Basil, pepper and spring onions, Basilicum, paprika en lente uitjes}
 {Geranium}

See the spoon? I found this on Pinterest and decided to give it a try. However, I don't have letter stamps, so I don't know how to solve that yet ;). For now it's just a spoon from the thrift store in my 'garden'.
Zie je de lepel? Ik vond dit op Pinterest en wilde het graag proberen. Helaas waren de letter stempels die we thuis hebben te klein, dus dat moet ik nog oplossen ;). Voor nu staat er gewoon een lepel van de kringloopwinkel in mijn 'tuintje'.
{Source/Bron: Pinterest}

When I was looking for a spoon, I also found this little deer. Isn't it cute? Couldn't resist ;).
Toen ik op zoek was naar een lepel, kwam ik dit hertje tegen. Schattig toch? kon 'm niet laten staan ;).

With love,
Bambi

Tuesday, March 12, 2013

Fawn 2.0

I finally went on with fawn 2.0. Although it still will take a while to finish, I got a long way with the head.
Ik ben eindelijk weer verder gegaan met fawn 2.0. Het zal nog wel even duren voor ze af is, maar ik ben al een heel eind met het hoofdje.
  Like the butterfly?
Hoe vind je de vlinder?

 It will take some work, but I think she will be cute in the end ;).
Het is nog een heel werk, maar ze word wel schattig ;).

With love,
Bambi

Sunday, March 10, 2013

Back again!

Long time since I have blogged... A lot has happened. Loads of stress because of my Master thesis, and when that was over, my sweet dear little rabbit died... I still miss her so much and will always keep on loving her. I will never forget you Anne!

Lang geleden dat ik geblogd heb... Er is veel gebeurt. Voornamelijk veel stress van mijn Master thesis en toen dat voorbij was ging mijn lieve schat kleine konijntje dood... Ik mis haar ontzettend en zal altijd van haar blijven houden. Ik zal je nooit vergeten Anne!

Therefore I needed some comfort food.
Dus was het tijd voor troost eten.
It's very easy but so comforting:
Het is heel makkelijk:

Mashed potatoes
First I cooked the potatoes.Then I mashed them with soft goat cheese, creme fraise and chive. Finally I baked it in the oven to get crunchy.

Salad
Just plain lettuce with a soft boiled egg.

Savory tart
Puff pastry with soft goat cheese with chive and after it was baked, some honey sprinkled on top.

Gepureerde aardappelen
Eerst heb ik ze gekookt. Toen gepureerd met zachte geitenkaas, creme fraise en bieslook. Daarna nog even in de oven om knapperig te worden.
Salade
Gewoon sla met een zachtgekookt eitje
Hartig taartje
Bladerdeeg met zachte geitenkaas en bieslook. Met daaroverheen een beetje honing als het uit de oven komt. 


However, also some good news, I completed my thesis with an 8!! Yay!! So I treated myself to someting from PiP studio :).
Gelukkig ook goed nieuws, ik heb mijn thesis afgerond met een 8!! Jeej!! Dus ik vond dat ik wel een PiP studio cadeautje had verdient :).
Hope life will get better soon :).
Hopen  dat het leven snel weer positieve kanten laat zien :).

With love,
Bambi